CENGÝZHAN : Moðol Ýmparatorluðunu kuran hükümdar SERGEN : Raf, bir þeylerin dizili olduðu yer SEDAT : Doðruluk, haklýlýk PAKER : Sert, çatýk kaþlý veya Aslan KUTER : Kutlu, uðurlu kiþi MÝRKELAM : Güzel, nazik konuþan FERRUH : Kutlu, uðurlu, aydýnlýk yüzlü NURKAN : Aydýnlýk, temiz soydan gelen HÝRAM : Yürüme, gezinme ITRÝ : Korkuya ait, ÝBRAHÝM : Ýbranice'de haklarýn babasý anlamýnda YENAL : Galip gel, kazan ESER : Niþan, iz - Etki - Yapýt - Soðuk esen rüzgar BARLAS : Kahraman ALTAN : Al + Tan Kýrmýzý + þafak, güneþin þafaktaki kýrmýzý rengi KIVILCIM : Yanan maddeden sýçrayan küçük ateþ parçasý - Harekete geçiren KORALP : Yiðit sýnýr muhafýzý Berk + Ant. ALKAN : Kýzýl kan CANBERK : Güçlü, saðlam HÜSAMETTÝN : Dinin keskin kýlýcý MEDENÝ : Uygar, þehirli - Terbiyeli, nazik JÝYAN : Kýzgýn, hýþýmlý, KAAN / KAÐAN : Hükümdar GÜRTAN : Iþýklý, geniþ tan yeri ULUÇ : Büyük Türk Denizcisinin adý (Uluç Ali Paþa) Cinsiyetler ister kız-kız, ister erkek-erkek isterse de kız-erkek olsun, her durumu düşündük:). ORTUN : Ortanca kardeþ HIZIR : Darda kalanlarýn yardýmýna koþan Muhammed'i Medine'ye davet edenlere verilen isim DÝLMEN : Güzel konuþan PERKER : Beyaz ay,dolunay ERENAY : Ermiþ olan Ay gibi nurlu CEZMÝ : Kesin karar veren KORÇAK : Heykel MUKBÝL : Mutlu, bahtiyar KARTAY : Yaþlý, pir TAN : Þafak vakti HAMDULLAH : Allah'ýn övgüsü OKER : Hýzlý, hareketli GÖKER : Gökyüzü gibi er Güçsel. BURÇÝN : Diþi geyik. MÜNÝR : Aydýnlatan, ýþýk veren BURAK : Hz. ERYAMAN : Güçlü, becerikli FAÝK : Baþkalarýndan daha ileri, üstün   GÖKCAN : Yeþermiþ, taze can, özlemle dolu TARKAN : Eski Türk adý / Daðýnýk BATUR : Korkusuz, yiðit. HEYBET : Korku ve saygý uyandýran görünüþ MENSUR : Saçýlmýþ, daðýlmýþ - Ölçüsüz, uyaksýz söz CÝHANGÝR : Cihaný ele geçiren NAMÝ : Tanýnmýþ, ünlü þöhretli KARACAN : Esmer - Küçük aðaçcýk MURTAZA : Seçkin seçilmiþ TACÝ : Taç ile ilgili PEKER : Güçlü erkek LEMÝ : Parlak, parýldayan CEMALETTÝN : Güzellik taþýyan YÜCEL : Yücelmiþ olan NASRETTÝN : Dine yardýmý dokunan SERBÜLENT : Önde gelen, üstün GÖKÇE : Gökrengi, göðce TAYYAR : Uçan, uçucu CANSIN : Dostsun, sevgilisin AKAY : Beyaz ay,dolunay GÜNTAN : Güneþin doðuþundan az önceki zaman SADUN : Yýldýz bilimine göre, uðurlu olan GÖKALP : Mavi gözlü yiðit - Göklerin yiðidi REFET : Çok acýma AKGÜN : Mutlu,sevinçli gün MUAMMER : Uzun ömürlü, çok yaþayan KUTAN : Dua, yalvarma - Saka kuþu TAYGUN : Çocuk, torun LEMA : Her þeye gücü yeten ÇEVÝK : Atak, hareketli EFLATUN : Açýk mor, leylak rengi ile erguvan arasý / Bilgin, bilgili, her þeyi DARCAN : Sýkýntýlý, aceleci ONGAR : Kurtuluþ KURT : Yýrtýcý bir memeli - Kurnaz, iþbilir REÞÝT (D) : Akýllý, iyi davranan Orta Asya'da bir sıradağ ALTUĞ : Al+Tuğ Kırmızı + … BATUHAN : Güçlü Kuvvetli Han. REMZÝ : Ýþaret ve gizliliðe ait KARTAL : Yýrtýcý bir tür kuþ MAKSUT : Ýstek, niyet, maksat SACÝT (D) : Secdeye varan, ibadet eden TUGAY : Ýki alaydan oluþan askeri birlik GÜNSEL : Gün ýþýðý, ýþýk seli ERGÝN : Olgunlaþmýþ, gün görmüþ CUMHUR : Halk topluluðu ALTAY : Yüksek orman anlamýnda. ÝDRÝS : Beyaz renkli çiçek açan bir aðaç cinsi BEHÝÇ : Þen, Güler yüzlü, Neþeli. HALÝT : Süregelen, sürekli, geç yaþlanan Cinsiyet testi,cinsiyet testi nasýl ücreti fiyatý nedir, Gebe kalma korkusu þehir efsaneleri , üstüne görme üste adet görme, kadýn hastalýklarý teþhisi, HPV aþýsý ,Rahim Aðzý Kanseri Aþýsý, Genital Siðiller,Genital Siðil Tedavisi Kolposkopi Biopsi, Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi, Kýsýrlýk Tedavisi, Kýsýrlýk Tedavi Yöntemleri, Myom Ameliyatý, Anne karnýnda müzik ,hafta hafta gebelik, hafta hafta hamilelik, ay ay gebelik hamilelik takibi, Suda doðum ,youtube doðum görüntüleri videosu vidiyosu,Youtub sezaryen görüntüsü vidyosu, Abortion Clinics Ýn Ýstanbul Turkey, Best Abortion Prices Laws Fees Hospitals Ýn Ýstanbul, Best Abortion Clinics in Ýstanbul, Abortion Prices Ýstanbul Turkey, Vajinoplasti Labioplasti Estetiði ,Kadýn Estetiði Estetik. MÜREN : Akarsu, dere, ýrmak AYTAÇ : Baþýnda ay gibi ýþýklý taç bulunan Ay + Taç NAZÝF : Temiz, güzel TÜRKAY : Ay gibi parlayan Türk VEYSEL : Kurt OKAY : Beðenme, takdir etme ÖZALP : Özünde yiðit olan ÖZKAN : Temiz kan, soylu kiþinin kanýndan gelen BATURALP : Yiðitler yiðidi ÖKMEN : Akýllý, zeki TALAY : Deniz, büyük nehir MÝRZA : Hükümdar soyundan gelen TEZALP : Çabuk, hýzlý yiðit , heyecanlý AYDIN : Beyni çaðdaþ düþüncelerle aydýnlanmýþ, bilgili kiþi VECÝHÝ : Soylu, asil ERBATUR : Cesur, yiðit TAMER : Tam erkek BÝRCAN : Tek, eþsiz HALÝS : Saf katkýsýz duru AKTAÇ : Beyaz taç,gelin tacý KÜRÞAT (D) : Eski bir Türk adý, LAÇÝN : Bir cins þahin - Sarp NURTAÇ : Nurlu taç taþýyan Kahraman, ÝLHAMÝ : Ýçine doðmakla ilgili DEVRAN : Felek, kader SÝPAHÝ : Týmar sahibi asker HANEFÝ : Tanrý'nýn birliðine iman eden Bebek isim analizinde , isim analiz uzmanı ad ve soyaddaki harflerin sayı karşılıklarını belirli kurallar dahilinde hesaplayarak ifade sayısını ortaya çıkarır. ÝLKAY : Ayýn ilk günlerindeki hali MAHMUT : Övgüye deðer SALTUK : Hiç bir koþul ve denetime baðlý olmayan AGAH : Bilgili / Bilen / Haberli / Uyanýk UTKU : Zafer, üstünlük saðlama, yenme EGEMEN : Bir yere hakim olan DOÐUÞ : Yaradýlýþ ÞANVER : Ýyi niteliklerin bilinsin ÖÐÜNÇ : Övünülecek þey Duyulmamış isimler ve anlamlarını sizin için bir araya getirdik. ERHUN : Hunlu yiðit SALÝH : Ýyi, yararlý, yetkili FERÝD : Eþsiz, tek, benzeri olmayan ATACAN : Hoþgörülü,babacan SAZAK : Kuvvetli ve soðuk rüzgar - Kaynak, pýnar Benim Adım Ne Olsun bebek isimleri ve anlamları konusunda Tdk İsimler Sözlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu bilgilerini kaynak olarak kullanıp en güvenilir bilgiyi sizlere ulaştırır.. Bebeğiniz için en güzel ismi, isim sözlüğünde bulunan tüm isimleri kapsayan arama motorumuzdan arayabileceğiniz. RENAN : Kýzýl kan SADULLAH : Allah'ýn talihli kýldýðý ZEYCAN : Candan, cana yakýn Kadýn Doðum Uzmaný Takibi Nasýl Olmalý, Ne Sýklýkla, Evlilik Öncesi Genetik Danýþma,Gebelik Ve Kadýn Hastalýðý Muayenesi, Gebelik Hamilelik Ýsteði, Gebelik, Hamilelik Belirtileri, Hamile Doðum Videolarý, Görüntüleri Resimleri Youtub Vidyolarý Aný, Gebelik planlama Ve Folik Asit Ve Folikasit Kullanýmý , gebe- hamile kalma isteði, Akraba Evliliði, Sakat Doðumlar, Mongol Çocuk Ve Down Sendromu, Gebe Kalmak Ýçin yöntemler hamile nasýl kalýnýr gebelikte hamilelikte seks cinsel iliþki birleþme, Hamile Kalmadan Önce Yapýlmasý Gerekenler, Adet Düzeni Hakkýnda Bilgiler, Görememe, Sýk Görme, Adet Gecikmesi, Genital Bölge Anatomisi,merak edilenler, sýk sorulanlar,jinekolojik operasyon ve ameliyat, G Noktasý ve jinekolog,jinekolojik muayene,jinekolok, Memede fibrokistik hastalýk uzmantv video uzman tv görüntüleri videosu, Kordon dolanmasý ,gebelik hamilelik ve kordon problemleri,doðum ve sezeryan,sezaryen nedeni, Yumurtalýk kisti taný ve tedavisi, yumurtalýk kisti ameliyatý, kadýn hastalýklarý muayenesi, Gebelikte uyku pozisyonu nedir.

777 Seating Capacity, Customised Stamps, Upamecano Potential Fifa 20, Gloomhaven Amazon, Netherlands Jobs, A Link To The Past Walkthrough, Ethiopia Space Societypolice Petitions, Mauritius Package Deals, White House Farm Episode 6 Watch Online, Georgia Blizzard Home And Away, Exposes Crossword Clue,